Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om fordeling av ansvar og myndighet for roller i det forebyggende sikkerhetsarbeidet i:

§ 6. Roller i og ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet (første og tredje ledd)

Lederen for en virksomhet skal fordele roller i og ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet, slik at kravene gitt i eller med hjemmel i sikkerhetsloven ivaretas. Rollene og ansvarsfordelingen skal gjøres kjent i virksomheten. 

Kontrollen av styringssystemet for sikkerhet skal om mulig utføres av andre enn de som har styrende eller utøvende oppgaver i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Forebyggende sikkerhetsarbeid organiseres med utgangspunkt i at virksomhetens ledelse beslutter overordnede føringer, linjeledere har ansvar for sikkerhetsarbeidet innen eget myndighetsområde og personellet har ansvar for at egen arbeidsutførelse er sikker og som besluttet.

Utførelse og oppfølging av aktiviteter med betydning for sikkerhet skal om mulig skje uavhengig av hverandre, blant annet for å sikre at medarbeidere ikke settes til å kontrollere egen arbeidsutførelse.

Virksomheten kan utpeke roller for utførelse av aktiviteter dedikert for sikkerhet. Antall og typer av roller avhenger av virksomhetens formål og kompleksitet og den risiko skjermingsverdige verdier er utsatt for. Som minimum er det aktuelt å fordele ansvar og myndighet for å følge opp og bistå det forebyggende sikkerhetsarbeidet til en rolle som sikkerhetsleder.