Sikkerhetsloven har krav om varsling av tilsyn i:

§ 3-4. Adgangsrett og varslingsplikt ved stedlige tilsyn (annet ledd)

Stedlige tilsyn skal varsles skriftlig. Tilsyn kan likevel gjennomføres uten varsel dersom sikkerhetshensyn gjør det nødvendig.

Som hovedregel skal alle tilsyn varsles i forkant av gjennomføringen. Tilsynsvarselet skal angi tilsynshjemmelen sammen med tilsynsobjektets plikter og rettigheter i forbindelse med tilsynet. Varselet skal også angi hvilke dokumenter tilsynsobjektet skal oversende for dokumentgjennomgang som forberedelse til feltarbeid.

Tilsyn kan gjennomføres med kort eller ingen varslingstid dersom varsling ikke er mulig eller ønskelig som ved enkelte tilsyn i forbindelse med uønskede hendelser, eller når varsling vil kunne påvirke formålet med tilsynet