NSM er tilsynsmyndighet i alle sektorer der tilsynsansvaret ikke er lagt til en sektormyndighet. NSM kan føre tilsyn også i sektorer med egen tilsynsmyndighet, dersom det:

  • følger av internasjonale forpliktelser, eksempelvis forpliktelser i avtaler med andre stater eller internasjonale organisasjoner om behandling av sikkerhetsgradert informasjon
  • er tvingende nødvendig, eksempelvis når det foreligger konkrete sikkerhetsinteresser som ved sikkerhetstruende virksomhet og alvorlige sikkerhetsbrudd, eller ved mistanke eller kunnskap om aktivitet som kan innebære risiko overfor nasjonale sikkerhetsinteresser

I tillegg fører NSM tilsyn med sektormyndigheter med tilsynsansvar. Slike tilsyn omfatter, i tillegg til kontroll av forebyggende sikkerhetsarbeid, også undersøkelse av sektormyndighetens egen gjennomføring av tilsyn.

NSM fører tilsyn med departementer. Slike tilsyn omfatter, i tillegg til kontroll av forebyggende sikkerhetsarbeid, også undersøkelse av departementets utøvelse av ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid i egen sektor.

Sikkerhetsloven § 2-2 gir NSM sektorovergripende ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid. Dette ansvaret omfatter blant annet å se til at det føres tilsyn med at virksomheter oppfyller krav til forebyggende sikkerhetsarbeid, samt å utarbeide og vedlikeholde grunnleggende kriterier for tilsyn