• eget personell5 med tilgang – dvs. medarbeidere i arbeidsforhold og som oppfyller ev. vilkår for tilgang i form av sikkerhetsklarering, autorisasjon og tjenstlige behov
  • eget personell uten tilgang3 – dvs. medarbeidere i arbeidsforhold
  • eksternt personell – som ikke har tilknytting til virksomheten

5 eget personell omfatter også innleide og personell hos leverandører når forhold med betydning for sikkerhet er regulert i avtale tilsvarende som for medarbeidere i arbeidsforhold