Sikkerhetsloven har krav om taushetsplikt i:

§ 5-4. Tilgang til og taushetsplikt med hensyn til sikkerhetsgradert informasjon

Sikkerhetsgradert informasjon skal bare overlates til personer som har tjenstlig behov og er autorisert for tilgang til slik informasjon. Alle som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i arbeidet eller tjenesten for en virksomhet som omfattes av loven, har taushetsplikt om innholdet. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet eller tjenesten er avsluttet.

Alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet har taushetsplikt, også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Taushetsplikten skal være kjent for dem den gjelder gjennom informasjon om pliktens omfang, varighet og konsekvenser dersom den brytes.

Taushetsplikten skal erkjennes gjennom taushetserklæringer som oppbevares av virksomheten.