NSM kan gi sektormyndigheter med tilsynsansvar pålegg om utførelsen av tilsyn i medhold av sikkerhetsloven:

§ 3-6. Pålegg (andre ledd)

Dersom myndigheter med tilsynsansvar ikke fører tilsyn i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av loven, kan sikkerhetsmyndigheten gi pålegg om å utføre slikt tilsyn.

Forhold knyttet til gjennomføring av tilsyn avklares normalt gjennom kontakt mellom NSM og sektormyndighetene med tilsynsansvar, typisk gjennom arbeidet i samhandlingsarenaen. NSM kan gi sektormyndigheten pålegg om gjennomføring av tilsyn. Slike pålegg kan være aktuelle når tilsyn ikke planlegges, gjennomføres eller følges opp i henhold til krav i sikkerhetsloven med forskrifter. Eksempelvis kan det være aktuelt dersom det ikke gjennomføres tilsyn i nødvendig omfang eller dersom fastlagt metode og kriterier ikke legges til grunn for tilsynene.