Samlet plan for årlige tilsyn utformes som årlig tilsynsprogram som angir hvilke tilsyn som skal gjennomføres beskrevet ved:

  • tilsynsobjekt – virksomheten det skal føres tilsyn med
  • tilsynsomfang – hvilke deler av det forebyggende sikkerhetsarbeidet som skal undersøkes (organisasjonsledd, funksjon, sikkerhetsfag …)
  • tidspunkt – for gjennomføring (av feltarbeid ved stedlig tilsyn, av undersøkelser i andre tilsynsformer)
  • revisjonslag – med utpeking av revisjonsleder og ev. fagrevisorer og –eksperter