Sikkerhetsloven har bestemmelser om overtredelsesgebyr i:

§ 11-3. Overtredelsesgebyr

Tilsynsmyndigheten kan pålegge en virksomhet overtredelsesgebyr dersom virksomheten eller noen som handler på dennes vegne, forsettlig eller uaktsomt

a) overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 3-4, 4-3, 4-4, 4-5, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 9-2 første ledd, 9-4 første ledd første punktum eller § 9-4 andre ledd første eller andre punktum

b) overtrer et pålegg gitt med hjemmel i § 3-6

c) gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til tilsynsmyndigheten etter §§ 3-4 eller 4-5

d) medvirker til overtredelser som nevnt i bokstav a til c.

 

Ved fastsettelse av overtredelsesgebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, overtredelsens varighet, utvist skyld og virksomhetens omsetning. Et vedtak om overtredelsesgebyr er et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

 

Adgangen til å pålegge overtredelsesgebyr foreldes etter fem år. Fristen avbrytes når tilsynsmyndigheten meddeler virksomheten at denne er mistenkt for overtredelse av loven eller vedtak fastsatt med hjemmel i loven.

 

Et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til departementet.

 

Kongen kan gi forskrift om overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyr kan ilegges ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene angitt i bokstav a til c.

Bestemmelsens andre ledd angir relevante momenter som skal tas i betraktning ved fastsettelsen av gebyrets størrelse. Momentene er relevante også ved vurderingen av om gebyr skal ilegges.  Virksomhetens ansvar strekker seg ut over egen organisasjon og omfatter også de som handler på dennes vegne. Dette betyr at det må være en viss tilknytning mellom virksomheten og den som har overtrådt bestemmelsen, eksempelvis leverandører eller underleverandører.

Ileggelse av overtredelsesgebyr er inngripende og må være forholdsmessig.