Sikkerhetsloven har bestemmelser om pålegg etter tilsyn i:

§ 3-6. Pålegg (første ledd)

Tilsynsmyndigheten kan gi virksomheter pålegg om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for å ivareta lovens formål. Pålegg om konkrete tiltak kan bare gis dersom kostnadene som påføres virksomheten, framstår som rimelige sett i forhold til det som kan oppnås ved tiltaket.

Påleggskompetanse etter sikkerhetsloven er lagt til sikkerhetsmyndigheten og sektormyndighet med tilsynsansvar. Pålegg vil som hovedregel omfatte krav om korrigering av avvik. I enkelt tilfeller kan det også være aktuelt å pålegge konkrete tiltak.

I de tilfellene hvor det pålegges konkrete tiltak, må disse være nødvendige for å ivareta lovens formål, og kostnadene forbundet med pålegget må være rimelige sett i forhold til det som kan oppnås ved tiltakene. Det må foretas en konkret vurdering av om tiltakene er uforholdsmessig kostbare sett i forhold til hva som er en akseptabel restrisiko for virksomheten.

Det understrekes at en kost/nytte-vurdering ikke kan resultere i at kravet til forsvarlig sikkerhet ikke oppfylles. Kravet om forsvarlig sikkerhetsnivå er absolutt og kan ikke avveies mot kostnader eventuelle tiltak vil medføre.

Pålegg gis som enkeltvedtak med de plikter og rettigheter som følger av forvaltningsloven, blant annet reglene om begrunnelse og klage.