Selv om tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid gjennomføres av forskjellige tilsynsmyndigheter, NSM og sektormyndigheter med tilsynsansvar, skal tilsynet være enhetlig på tvers av sektorer. Dette forutsetter samarbeid mellom NSM og sektormyndighetene. Sikkerhetsloven har bestemmelser om slikt samarbeid i:

§ 3-2. Samarbeid mellom sikkerhetsmyndigheten og andre myndigheter med tilsynsansvar

 

Sikkerhetsmyndigheten og myndigheter med tilsynsansvar etter § 3-1 andre ledd skal inngå en avtale om samarbeid. Gjennomføring av tilsyn skal så langt det er mulig samordnes med andre tilsynsmyndigheter.

 

Sikkerhetsmyndigheten skal utarbeide og utvikle grunnleggende kriterier for tilsyn etter loven, og legge til rette for felles opplæring av tilsynspersonell.

Sikkerhetsmyndigheten kan om nødvendig medvirke til forberedelse og gjennomføring av tilsyn som utføres av myndigheter med tilsynsansvar.

Myndigheter med tilsynsansvar kan be sikkerhetsmyndigheten om slik bistand.

 

Myndigheter med tilsynsansvar skal orientere sikkerhetsmyndigheten om planlagte tilsyn, redegjøre for gjennomførte tilsyn og informere om eventuelle avvik og pålegg.

 

Kongen kan gi forskrift om samarbeid og informasjonsutveksling mellom sikkerhetsmyndigheten og myndigheter med tilsynsansvar.

Utdypende krav til samarbeid fremgår av virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 90. Avtale om samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre myndigheter med tilsynsansvar

Overordnet departement til en sektormyndighet med tilsynsansvar, har ansvaret for at det inngås samarbeidsavtaler mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet og myndigheten med tilsynsansvar etter sikkerhetsloven § 3-2.

 

Det skal følge av slike samarbeidsavtaler

a) hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tilsyn

b) hvem som skal være ansvarlig for opplæring og veiledning, og hvordan opplæring og veiledning skal gjennomføres

c) hvordan tilsyn der både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sektormyndigheten deltar, skal forberedes og gjennomføres

d) hvordan Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal dele relevant informasjon om trusselbildet og risiko med sektormyndigheten

e) hvordan sektormyndigheten skal rapportere til Nasjonal sikkerhetsmyndighet om planlagte tilsyn

f) hvordan varslinger etter sikkerhetsloven § 4-5 skal behandles

g) hvordan godkjennings- og dispensasjonsmyndighet i sektoren skal utøves

h) hvordan sektormyndigheten skal dele kunnskap og erfaringer med Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 

Myndigheter som er tildelt tilsynsansvar etter sikkerhetsloven § 3-1, har ansvaret for tilsynet også når Nasjonal sikkerhetsmyndighet medvirker til eller deltar på tilsynet.

Samarbeid om tilsyn mellom NSM og sektormyndighet med tilsynsansvar skal nedfelles og formaliseres i en samarbeidsavtale. Kravet om samarbeidsavtale må forstås slik at avtaleinngåelsen er en forutsetning for etablering av sektormyndighet med tilsynsansvar. Departementet som tildeler tilsynsansvar, har ansvaret for at samarbeidsavtale inngås.

Samarbeidsavtalen skal omfatte vilkår for:

  • tilsynskriterier – NSM har ansvar for utvikling av kriterier for tilsyn. Utviklingen skjer med bidrag fra sektormyndighetene og disse kan supplere NSMs tilsynskriterier med kriterier tilpasset den enkelte sektor. Kriterier for tilsyn med sentrale deler av sikkerhetsloven med forskrifter fremgår av vedlegg A – C11 .
  • kompetanse – Sektormyndigheter med tilsynsansvar skal ha (eller kunne opparbeide seg) nødvendig kompetanse for gjennomføring av tilsyn med at sikkerhetskrav i eller i medhold av sikkerhetsloven overholdes. NSM skal bistå sektormyndigheten med opparbeiding og vedlikehold av kompetanse, eksempelvis i form av kurs eller deltagelse som observatør under tilsyn.
  • gjennomføring – Sektormyndigheter med tilsynsansvar har selvstendig ansvar for gjennomføring av egne tilsyn, også tilsyn der NSM bistår eller deltar. Tilsynsmyndigheten skal samordne tilsynene blant annet for å unngå unødig belastning for virksomhetene. NSM kan bistå ved gjennomføring av tilsyn, eksempelvis med fagspesifikke undersøkelser. NSM kan på bakgrunn av sikkerhetsfaglige vurderinger, kreve å delta på sektormyndighetenes tilsyn.
  • informasjonsdeling –Tilsynsmyndighetene skal dele informasjon seg imellom. Eksempelvis skal informasjon om planlegging, gjennomføring og resultater av tilsyn deles mellom NSM og sektormyndighetene. NSM skal gi sektormyndighetene sektorovergripende informasjon, blant annet om trusler, sårbarheter og sikkerhetstiltak. Sektormyndighetene skal dele sektorspesifikk informasjon med betydning for forebyggende sikkerhetsarbeid med NSM.

NSM har utarbeidet mal for samarbeidsavtale. Videre har NSM etablert en arena for samhandling med og mellom sektormyndigheter med tilsynsansvar. Samhandlingsarenaen benyttes for videreutvikling av tilsynskriterier, opplæring av tilsynspersonell, planlegging og samordning av tilsyn og øvrig informasjonsdeling. Samhandlingsarenaen ledes av NSM og samtlige sektormyndigheter med tilsynsansvar deltar.

1 Vedleggene beskriver kort de aktuelle bestemmelsene. Mer utfyllende veiledning fremgår av NSMs øvrige veiledere.