Et departement kan tildele en eksisterende sektormyndighet ansvar for å føre tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid i sin sektor. Slik tildeling skjer etter en helhetsvurdering og i samarbeid med NSM. Tildeling forutsetter at sektormyndigheten:

  • allerede har ansvar for å føre tilsyn med beskyttelse av informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur
  • har eller kan opparbeide seg nødvendig kompetanse for gjennomføring av tilsyn med at sikkerhetskrav i eller i medhold av sikkerhetsloven overholdes

Ved å gi eksisterende sektormyndigheter ansvar for tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid sikres det at tilsynsmyndigheten har bransjekunnskap gjennom kunnskap om tilsynsobjektene i sektorlovgivningen. Bransjekunnskap betinger med andre ord samsvar mellom tilsynsansvaret i sektorlovgivningen og tilsynsansvaret for forebyggende sikkerhetsarbeid. Behovet for  bransjekunnskap kan medføre at departementer må tildele tilsynsmyndighet til flere sektormyndigheter. Dersom et departement ikke tildeler tilsynsansvar er NSM tilsynsmyndighet i sektoren