Hvem sikkerhetsloven gjelder for fremgår av:

§1-2. Hvem loven gjelder for

Loven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Loven gjelder for leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser etter kapittel 9.

For virksomheter på Svalbard, Jan Mayen og i bilandene gjelder loven i det omfang og med de stedlige tilpassinger kongen bestemmer.

Kongen kan i statsråd gi forskrift om lovens virkeområde og helt eller delvis unna bestemte virksomheter eller visse typer informasjon, informasjonssystemer, objekter og infrastruktur. 

I tillegg fremgår det av sikkerhetsloven:

§1-3. Vedtak om at loven skal gjelde for andre virksomheter (første ledd)

Et departement skal innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter som

a) behandler sikkerhetsgradert informasjon

b) råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner

c) driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner

Sikkerhetsloven gjelder for2 :

  • statlige, fylkeskommunale og kommunale organer
  • leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser virksomheter et departement har fattet vedtak om at loven skal gjelde for
  • Med statlige, fylkeskommunale og kommunale organer menes forvaltningsorganer iht. forvaltningsloven §1.

Det skal føres tilsyn med alle virksomheter omfattet av loven, jf:

§ 3-1. Tilsyn med virksomheter

Sikkerhetsmyndigheten fører tilsyn med virksomheter som er omfattet av loven.

Departementet kan bestemme at myndigheter med sektoransvar som fører tilsyn med beskyttelse av informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur, skal føre tilsyn med virksomheter som er omfattet av loven. Sikkerhetsmyndigheten skal likevel gjennomføre tilsyn når det følger av internasjonale forpliktelser eller når det er tvingende nødvendig.

Tilsyn gjennomføres for å undersøke, og ev. pålegge korrigering av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Hensikten er således å bidra til å redusere sårbarheter og bistå i arbeid med forbedring av sikkerhetsarbeidet.

I tillegg bidrar tilsyn til å danne grunnlag for departementers utøvelse av ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid i egen sektor, jf. sikkerhetsloven § 2-1 og for NSMs sektorovergripende ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid, jf. sikkerhetsloven § 2-2.

2 Sikkerhetslovens gyldighet på Svalbard, Jan Mayen og i bilandene, samt lovens anvendelse overfor Stortinget, Stortingets organer, regjeringen og dostolene som beskrevet i § 1-4, omhandles beskrives ikke nærmere i denne veilederen.