Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om evaluering av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i:

§ 9. Evaluering og øvelser (første og tredje ledd)

En virksomhet skal regelmessig evaluere om kravet til et forsvarlig sikkerhetsnivå er oppfylt og minst én gang i året evaluere om styringssystemet for sikkerhet er egnet til å sørge for at kravet oppfylles, jf. § 5.

Resultatet av evalueringer og øvelser skal inngå i den årlige gjennomgangen av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Evaluering av det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres for å avklare om sikkerhetsstyringssystemet oppfyller kravene i sikkerhetsloven med forskrifter og er etablert som besluttet.

Evalueringen gjennomføres som periodisk undersøkelse og kan med fordel gjennomføres som intern sikkerhetsrevisjon (systemrevisjon). Avhengig av systemets omfang og kompleksitet kan revisjonen planlegges som en årlig undersøkelse av hele systemet, eller som del-undersøkelser slik at hele system undersøkes i løpet av et år.

Revisjonskriterier er krav i sikkerhetslovens med forskrifter og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Resultater fra revisjonen skal inngå som del av ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Avvik fra revisjonskriteriene skal håndteres tilsvarende som for uønskede hendelser.