Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om leders gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i:

§ 10. Gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet av virksomhetens leder

Lederen for en virksomhet skal årlig foreta en helhetlig gjennomgang av virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid for å vurdere om styringssystemet for sikkerhet fungerer etter hensikten.

Virksomheten skal gjennomføre nødvendige forbedringer i det forebyggende sikkerhetsarbeidet og i styringssystemet for sikkerhet.

Leders gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres for å avklare om styringssystemet er hensiktsmessig eller om det er behov for tilpassinger som følge av endringer:

  • i virksomheten – eksempelvis endringer i de skjermingsverdige verdiene
  • eksternt for virksomheten – eksempelvis endringer i trusler overfor de skjermingsverdige verdiene 

Ledelsens gjennomgang (ledelsens gjennomgåelse) er et årlig møte som ledes av virksomhetens leder og der alle øvrige ledere som påvirker eller kan påvirkes av sikkerhetsstyringssystemet, deltar.

Grunnlag for møtet er informasjon om siste års forebyggende sikkerhetsarbeid, blant annet fra håndtering av uønskede hendelser og fra revisjoner, samt informasjon om endringer (interne og eksterne) som kan påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ledelsens gjennomgåelse avsluttes med leders beslutning om (ev.) endringer i sikkerhetsstyringssystemet.