Ansvar og myndighet, plikter og rettigheter knyttet til aktiviteter med betydning for beskyttelse av skjermingsverdige verdier, må fordeles og kommuniseres, og personellet må settes i stand til å utføre det forebyggende sikkerhetsarbeidet som forutsatt i sikkerhetsloven:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (andre ledd første punktum)

Virksomheten skal sørge for at ansatte, leverandører og oppdragstakere har tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse.

Kravet er videre utdypet gjennom krav til informasjon og kompetanse i virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 7. Ressurser og kompetanse (andre ledd)

Virksomheten skal utføre følgende tiltak overfor de som kan få tilgang til skjermingsverdige verdier gjennom å utføre arbeid eller tjenester for virksomheten:

 

a) få bekreftet identiteten deres med gyldig legitimasjon

b) sørge for at de kjenner til de relevante delene av styringssystemet for sikkerhet

c) sørge for tilstrekkelig kompetanse om sikkerhet

d) informere om endringer i kravene til sikkerheten

e) klarlegge at personene kjenner til relevante sikkerhetstrusler og sikkerhetsbestemmelser.

Alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet skal kjenne de grunnleggende forutsetningen for egen arbeidsutførelse. Dette omfatter nødvendig informasjon om risiko for sikkerhetstruende virksomhet og nødvendig kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet.

Den enkelte skal være kjent med eget ansvar, egen myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Slik informasjon kan eksempelvis gis gjennom rollebeskrivelser.

Den enkelte skal ha riktig kompetanse til å utføre aktiviteter sikkert og som besluttet. Riktig kompetanse oppnås og opprettholdes gjennom planmessig opplæring, kvalifisering og kompetansevedlikehold.