Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om sikkerhet når personell fratrer, eller skifter stilling eller funksjon i:

§ 7. Ressurser og kompetanse (tredje ledd)

Når et arbeidsforhold eller en tjeneste avsluttes, skal virksomheten sikre at den som slutter, ikke lenger har tilgang til skjermingsverdige verdier. Den som slutter, skal informeres om at taushetsplikten etter sikkerhetsloven § 5-4 andre ledd fremdeles gjelder.

Tilgang til skjermingsverdige verdier skal endres når tjenstlig behov endres, eksempelvis som følge av endringer i arbeidsforholdet. Det innebærer blant annet at virksomheten må sørge for at medarbeidere som fratrer ikke lenger har tilgang til verdiene.