Virksomheten skal etablere de sikkerhetstiltak og -prosedyrer som er nødvendig for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå etter sikkerhetsloven.

Sikkerhetsloven har krav om sikkerhetstiltak i:

§ 4-3. Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser (første ledd og andre ledd)

Virksomheten skal gjennomføre de forebyggende sikkerhetstiltakene som må til for å gi et forsvarlig sikkerhetsnivå og redusere risikoen knyttet til sikkerhetstruende virksomhet. Slike tiltak kan gjennomføres i sammenheng med andre forebyggende sikkerhetstiltak i virksomheten, så lenge kravene i denne loven oppfylles.

Kostnadene ved et sikkerhetstiltak skal stå i et rimelig forhold til det som kan oppnås ved tiltaket.

Kravet er utdypet gjennom krav til sikkerhetstiltak i virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 14. Grunnsikringstiltak, påbyggingstiltak og tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting (første og andre ledd)

Grunnsikringstiltak skal bidra til et forsvarlig sikkerhetsnivå i virksomheter i en normaltilstand. Grunnsikringstiltakene kan være

a) fysiske, elektroniske, menneskelige eller organisatoriske barrierer

b) systemer som skal oppdage og varsle om aktiviteter eller hendelser

c) systemer og rutiner for å avklare aktiviteter og hendelser og bakgrunnen for dem

d) oppfølging av uønskede aktiviteter og uønskede hendelser

e) en kombinasjon av tiltakene nevnt i bokstav a til d.

En virksomhet skal, i god tid før en skjermingsverdig verdi etableres, fastsette hvilke grunnsikringstiltak som skal beskytte den. Virksomheten skal også vurdere om det er behov for slike tiltak i forbindelse med avviklingen av den skjermingsverdien verdien.

Sikkerhetstiltak skal etableres med grunnlag i risikovurdering og slik at risiko for sikkerhetstruende virksomhet reduseres til akseptabelt nivå slik at forsvarlig sikkerhetsnivå oppnås.

Grunnsikring etableres som balansert sikring i form av barrierer, deteksjon, verifikasjon og/eller reaksjon i sammenheng og med tanke på risiko for sikkerhetstruende virksomhet i normaltilstanden.

Virksomheten velger selv mest hensiktsmessige og kostnadsoptimale kombinasjon av tiltak og kan ikke pålegges etablering av urimelig kostbare tiltak. Kravet om forsvarlig sikkerhetsnivå er imidlertid absolutt og virksomheten kan ikke unnlate etablering av de tiltak som er nødvendig for å oppnå dette nivået med henvisninger til kostnader