Ved å analysere dagens tjenesteleveranser til offentlige og sentrale funksjoner, ser vi at disse leveres fra et fåtall datasentre (eks. bank-tjenester). Dette tilsier at en konsentrasjon av verdier kan samles i de samme datasentrene. Hvis vi antar at våre digitale samfunnskritiske funksjoner blir levert fra et fåtall datasentre utgjør dette en nasjonal sårbarhet. Slike datasentre antas også å være attraktive mål for sabotasje.

NSM mener det bør gjennomføres en kartlegging av hvor (i hvilke datasentre med avhengigheter) kritiske samfunnsfunksjoner produseres.

Kartleggingen vil avdekke om sektorer og deres redundans kan være mer konsentrert i få datasentre enn den enkelte brukeren eller sektoren kan få oversikt over. Kartleggingen må være periodisk. Kartleggingen bør omfatte datasentre både i og utenfor Norge. For norske datasentre bør kartleggingen inkludere avhengigheter til hvilke ekom-nettverk og kraftleveranser som forsyner datasentrene. De to sistnevnte har Nkom og NVE oversikter over, men det er koblingen mellom alle tre som eksponerer sårbarheten i et nasjonalt, digitalt infrastruktur perspektiv. Det er også relevant å høre bakgrunnen for de virksomheter som benytter utenlandske datasentre, og hva som skal til for at de skal kunne benytte norske datasentre.