I et digitalisert samfunn som Norge utgjør ekom-infrastrukturen og datasentre fundamentet i vår nasjonale digitale infrastruktur: Ekom for transport av alle typer digitalt innhold og datasenter for innplassering av alle typer IKT-plattformer og tjenester. For at alt dette skal fungere er det nødvendig med en sikker og stabil kraftforsyning med høy kapasitet, noe som gjør at muligheten for kraftforsyning bør inkluderes og tas hensyn til ved planlegging av datasentre og lokalisering av disse nasjonalt.

Med ekom-infrastrukturen menes her den infrastrukturen som utgjør transport- og aksess-laget både innenlands og mot utlandet, samt de tjenestene som skal til for at et datasenter skal fungere.

Det er i dag sivile aktører som bygger infrastrukturen til ekom og datasentre. Dette gjøres ut ifra kommersielle strategier og resultatkrav som ikke nødvendigvis er forenlig med at samfunnets sikkerhetsbehov ivaretas. En slik utvikling kan redusere virksomhetens muligheter for beredskapsalternativer ved at alt produseres i de samme datasentrene og transporteres over de samme ekom-løsningene.

Dersom det oppstår nedetid i vår nasjonale digitale infrastruktur vil overliggende tjenester berøres om ikke infrastrukturen i tilstrekkelig grad har hensyntatt redundans, robusthet og sikkerhet. Med overliggende tjenester menes de tjenester og plattformer som har avhengigheter til den nasjonale infrastrukturen, eksempelvis mobiltjenester, Internett-tilgang, TV-distribusjon, radio-distribusjon (DAB), Forsvarets ulike nettverkstjenester og nødnett-tjenestene.