Sikkerhetsfaglig råd tar for seg de viktigste sikkerhetsutfordringene frem mot 2030 og hvordan Norge kan stå best mulig rustet til å møte dem. Rådet setter strategiske sikkerhetsmål for perioden og er NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025–2028. 

Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette.  Rådet foreslår blant annet å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat. 

Sikkerhetsfaglig råd blir lansert våren 2023 i samme tidsrom som fagmilitært råd, forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Samtidig pågår en rekke prosesser i ulike sektorer og deler av forvaltningen. Uforutsigbare tider krever høyere beredskap. Anbefalingene i sikkerhetsfaglig råd må ses i sammenheng med de ulike prosessene. 

NSMs sikkerhetsfaglige råd er utarbeidet på et bredt kunnskapsgrunnlag. Det bygger på NSMs egne kilder om sårbarheter, risiko og sikkerhetsutfordringer i Norge, samt erfaringer fra rådgivning, testing, tilsyn og hendelseshåndtering. Beskrivelser av trusselbildet og sikkerhetstrender baserer seg på rapporter og informasjon fra Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samt fremskrevne analyser i rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

FFI har vært en sentral deltaker i arbeidsprosessen og skrevet forskningsrapporten "Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv" (2022) til dette sikkerhetsfaglige rådet. I tillegg er det benyttet andre kilder i forvaltningen, NATO, EU og forskningsinstitusjoner i inn- og utland for å sikre tilstrekkelig bredde og dybde.

Private og offentlige virksomheter har gitt verdifulle innspill til sikkerhetsfaglig råd, blant annet gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenters (NCSC) omfattende partnernettverk. Sikkerhetstruende aktiviteter treffer virksomhetene direkte, og deres virkelighet er alltid høyst relevant.       

NSM leverte sikkerhetsfaglig råd første gang i 2015. Rådet er i det store tatt til følge, og de fleste anbefalte tiltakene er iverksatt. Opprettelsen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter var én av anbefalingene fra den gang.