Denne temarapporten om nasjonal kontroll beskriver mulige internasjonale avhengigheter for IKT-tjenester. Den er delt inn i fire kapitler. Det innledende kapittelet sier noe om bakgrunn og målgruppe, det andre kapittelet omhandler nasjonal kontroll og det tredje faktorer for nasjonal kontroll for IKT-tjenester. Det fjerde kapittelet viser til ulik kompetanse som ligger til grunn for rapporten. Merk at referansene i webversjonen er innarbeidet i teksten. For fullstendig oversikt over referanselisten, se pdf-versjonen av rapporten

NSMs temarapporter inneholder råd og anbefalinger til bruk for norske virksomheter. De er ment å belyse temaer, bygge kompetanse og bistå norske virksomheter i forebyggende sikkerhetsarbeid.