Samfunnsutviklingen preges av stadig sterkere avhengigheter mellom samfunnsfunksjoner. Disse avhengighetene skaper effektivitet og bedre tjenesteleveranser. Samtidig gir avhengigheter ofte sårbarheter ved at feil som oppstår ett sted i en verdikjede, kan forplante seg. 

De fleste samfunnsfunksjoner er avhengige av kraft og elektronisk kommunikasjon (ekom). Videre blir vi stadig mer avhengige av satellittbaserte tjenester. NSM vil derfor utdype disse tre funksjonene nedenfor.

De stadig sterkere avhengighetene mellom ulike samfunnsfunksjoner er i stor grad drevet og gjort mulig av den raske utviklingen innen digitalisering. Denne utviklingen fortsetter og gjør de digitale verdikjedene enda mer komplekse og uoversiktlige. Virksomhetene anbefales å kartlegge egne sårbarheter som følge av avhengigheter til andre virksomheter. Virksomhetene underlagt sikkerhetsloven er pålagt å kartlegge slike avhengigheter. Enhver virksomhet bør legge planer for bortfall av kraft og ekom.

Fra et samfunnsperspektiv er det viktig å vurdere og forstå hvilken risiko et eventuelt utfall av henholdsvis kraft, ekom eller satellittbaserte tjenester utgjør for andre verdikjeder i samfunnet. Dersom kraftforsyningen faller ut, vil store deler av samfunnet stoppe opp. Utfall av ekom vil ha umiddelbar konsekvens for mobiltjenester, nettilgang, informasjons- og nyhetsformidling og digital samhandling over internett. Utfall av satellittbaserte tjenester vil få konsekvenser for blant annet Forsvaret, redningstjenester, skips- og luftfart, deler av finansnæringen, så vel som kraft og ekom.