Den pågående digitaliseringsprosessen vil påvirkes av fremtidige teknologiske drivere. Mange nasjonale tiltak for å bedre digital sikkerhet er iverksatt, men teknologi er i utvikling, og tiltakene må stadig videreutvikles. NSM ser behov for en helhetlig tilnærming også til de teknologiområdene og digitale trendene som vil bli viktigere og viktigere fremover. Nasjonale strategier knyttet til mulighetsrommet som 5G og IoT bringer med seg, adopsjon av moderne virtualisering og skyteknologier er eksempler på viktige områder i tiden fremover.

En av statens viktigste oppgaver er å beskytte og ta våre på sine innbyggere - i hele krisespennet. Satsning på digital understøttelse og opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner også oppover i krisespennet er et annet område som vil kunne få økt oppmerksomhet, spesielt i diskusjonen om bruk av skytjenester. Dersom vi velger å legge nasjonal kritisk infrastruktur og nasjonale digitale verdier ut i skyen, må vi være trygge på at tjenestene er tilgjengelige i hele krisespennet.

Datasenterbransjen består av aktører som tilbyr infrastruktur og tjenester i flere nivå, fra utleiere av lokaler til de som håndterer alt en virksomhet ønsker. I dag er kan noen av de tjenester og systemer som innplasseres i datasentre, være underlagt og regulert av statlige eller sektorvise lovverk. Bransjen i seg selv er ikke regulert av noe lovverk.

Flere nasjonale og internasjonale aktører i bransjen tilbyr leie av infrastruktur. Disse aktørene kan være alt fra sikkerhetsbevisste aktører som håndterer mye kritisk infrastruktur, til aktører med mindre midler og muligheter til å etablere sikre infrastrukturer. Disse kan i verste fall benyttes som brohode for ondsinnede aktører som vil infiltrere norske virksomheters infrastruktur. NSM erfarer at dagens bruk av leid infrastruktur medfører utfordringer for utøvelsen av hendelseshåndtering.

I og med at stadig flere virksomheter velger å anskaffe sine IKT-tjenester fra profesjonelle aktører, vil disse bli levert fra aktørenes datasentre. Antall aktører i markedet for datasentre i Norge kan ikke betraktes som stort, noe som kan innebære en konsentrasjon av verdier som samles i de samme datasentrene. Dette er en problemstilling som bør kartlegges fremover.