Det har nå gått et knapt år siden Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) offisielt ble åpnet i november 2019. Senteret ivaretar det oppdaterte risikobildet i det digitale rom og gir ut råd, veiledninger og andre tiltak på NSMs nettsider. NCSC skal være en autoritativ stemme innen digital sikkerhet i Norge.

Senteret har et klart formål om å utnytte potensialet som ligger i et styrket sektorovergripende og offentlig-privat samarbeid. Så langt har i overkant av 40 norske virksomheter blitt partnere i cybersikkerhetssenteret, og flere har meldt sin interesse. Ulike myndighetsorganer og næringsliv samarbeider her om å utveksle informasjon, dele erfaringer og sammen bidra til et helhetlig situasjonsbilde. Flere partnere har gitt innspill til årets Helhetlig digitalt risikobilde gjennom å dele risikovurderinger og annen relevant informasjon, samt gjennom å bidra med konkrete eksempler og erfaringer. Samarbeidet setter oss i stand til å gi et helhetlig bilde av digital risiko i Norge.

– NSM er av den oppfatning at norske virksomheter blir mer sikkerhetsbevisste. Likevel opplever vi at flere av de som utsettes for digitale hendelser hverken har nødvendige forebyggende tiltak på plass eller kompetanse og kapasitet til å avdekke, håndtere eller begrense skadeomfang ved dataangrep. Hendelser NCSC har håndtert det siste året kunne vært avverget eller begrenset dersom virksomhetene hadde fulgt rådene i NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, sier Bente Hoff.