Bruken av skytjenester er fortsatt en tydelig trend og forventes å øke. Når virksomheter skal fornye eller utvikle egen IKT-infrastruktur og egne tjenester er bruk av skytjenester ofte et foretrukket valg. Enkelte ganger står virksomheter overfor situasjoner hvor tjenestene kun tilbys fra skyen. Argumenter som taler for bruk av skytjenester er mange, og NSM erfarer at lavere og bedre kontroll på kostnadene ofte er en primærdriver. Det tradisjonelle datarommet kan være avleggs om få år for de fleste virksomheter. Skillet som vi i dag bruker mellom lokale «tradisjonelle» IKT-løsninger og skytjenester vil viskes ut. Bruk av skytjenester er kommet for å bli, men det er viktig å ikke se seg blind på lavere kostnader alene.

Begrepet «sky» og «skytjenester» favner vidt og benyttes for en rekke ulike teknologier, forretningsmodeller og leverandørkonstellasjoner. Nasjonal strategi for bruk av skytjenester1 omtaler skytjenester som:

«…skalerbare tenester som blir leverte over nett. Den viktigaste forskjellen på skytenester og meir tradisjonell tenesteutsetting er forretningsmodellen, der kunden berre betaler for den kapasiteten han har brukt. Målet er å tilby kostnadseffektive, sikre, skalerbare IT-tenester til kundane.»

NSM er positive til at virksomheter i større grad benytter skytjenester såfremt virksomheten har gjort gode og riktige vurderinger i forkant av beslutningen. Fordelene er større enn ulempene for de aller fleste. Skyløsninger er ofte basert på ny teknologi med tilgjengelige sikkerhetsmekanismer, og skytjenesteleverandørene har kapasitet til nødvendig vedlikehold og oppdateringer. Skytjenesteleverandører har som regel et profesjonelt drevet driftsmiljø med egen sikkerhetsorganisasjon, utfører sikkerhetsrevisjoner og har tredjepartssertifiseringer. Kjøp av enkelte skytjenester kan være bedre enn å utvikle og vedlikeholde tjenestene selv i egen virksomhet. Alle virksomheter må imidlertid være bevisst på hva de tjenesteutsetter, gjøre gode verdivurderinger og vurdere hvilken risiko det innebærer.

Bedre digital sikkerhet hos virksomhetene gjør samfunnet mer motstandsdyktig mot det stadig skiftende trussellandskapet. Bruk av skytjenester kan i så måte bidra til å redusere risiko, spesielt for mindre virksomheter som ikke har kompetanse eller ressurser til digitalt sikkerhetsarbeid selv. NSM erfarer at flertallet av uønskede hendelser relatert til skytjenester ikke skyldes feil eller sårbarheter hos skytjenesteleverandøren, men skyldes mangler eller feil i konfigurasjon eller bruk av skytjenesten. Skytjenester må derfor brukes riktig, noe som krever kompetanse og ressurser.