Satellittbaserte tjenester som posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse (PNT), jordobservasjon og kommunikasjon bidrar til betydelig effektivisering og bedre sikkerhet på mange områder. Som følge av dette har mange funksjoner i samfunnet i dag gjort seg avhengige av satellittbaserte tjenester.

Satellittbaserte tjenester er av stor betydning for sivil og militær luftfart, navigasjon til sjøs, helsetjenester, politi, rednings- og nødetater samt andre samfunnsfunksjoner. Dette viser viktigheten av å kunne ha tillit til slike satellittbaserte tjenester.

Opprettholdelse og drift av satellittbaserte tjenester krever store investeringer og ressurser. Likevel er det stadig store prosjekter for å etablere nye globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS8 ). I tillegg til det amerikanske Global Positioning System (GPS) har EU etablert Galileo-systemet, som er i drift og vil være fullt operativt i løpet av 2020. Galileo vil tilby tjenester med bedre presisjon, sikkerhet og tilleggstjenester for myndigheter og er det eneste globale satellittnavigasjonssystemet som er utviklet for sivile formål. Dette gir både større uavhengighet og kontroll, samtidig som det har gitt økt redundans. Som konsekvens av at Storbritannia nå er utenfor EU, utreder britene om de skal utvikle et eget satellittnavigasjonssystem.9 For Norge vil dette i så fall resultere i at viktige samfunnsfunksjoner trolig vil kunne benytte flere satellittnavigasjonssystemer som vi kan ha høy grad av tillit til.