Den teknologiske utviklingen har ført til en digital transformasjon. Store samfunnsverdier legges over i det digitale domenet. Digitale verdikjeder vokser og har sterke avhengigheter til hverandre. Fra et samfunnsperspektiv er det viktig å vurdere og forstå hvilken risiko et eventuelt utfall av henholdsvis kraftforsyning, ekom eller satellittbaserte tjenester utgjør for andre verdikjeder i samfunnet. Dersom kraftforsyningen faller ut, vil store deler av samfunnet stoppe opp. Utfall av ekom vil ha umiddelbar konsekvens for mobiltjenester, nettilgang, informasjons- og nyhetsformidling og digital samhandling over internett. Utfall av satellittbaserte tjenester vil få konsekvenser for blant annet Forsvaret, redningstjenester, skips- og luftfart, deler av finansnæringen, så vel som kraft og ekom.

Alle sektorer er risikoutsatt som følge av økt digitalisering. Grunnen kan være ekstraordinære situasjoner som fører til økt press på enkelte sektorer, som under COVID-19, fordi verdiene i økende grad befinner seg i det digitale rom, eller fordi avhengigheter mellom sektorer og funksjoner blir sterkere.

Digitalisering vil alltid innebære risiko, for samfunnet, for virksomheter og for individet. En helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet og tiltak for å redusere sårbarheter og håndtere hendelser når de inntreffer, hjelper oss å digitalisere på en sikker måte. NSM vurderer at sårbarhetsbildet stadig blir mer komplekst. Innen det digitale risikobildet er sårbarhetsreduserende tiltak helt sentralt for å forhindre, eller minimere effekten av, sikkerhetstruende virksomhet i det digitale rom. Virksomheter må adressere sine egne sårbarheter.

Det er viktig å se digital sikkerhet som del av en helhet. En virksomhet må beskytte sine verdier mot trusselaktører som vil lete etter sårbarheter for å nå disse verdiene. Digitale virkemidler er én vei inn. Andre er bruk av innsidere og fysisk tilgang til verdier. Det er dermed viktig å se sikkerhetstiltak i sammenheng, og få til et godt samspill mellom disse gjennom god sikkerhetsstyring.

Digitaliseringen fører også til økte avhengigheter til utlandet. Disse komplekse verdikjedene blir stadig viktigere for å ivareta norske samfunnsfunksjoner. Flere virksomheter tar i bruk skytjenester og tjenesteutsetter sin IKT-portefølje. Mulighetene og utfordringene ved skytjenester og tjenesteutsetting er mange og blir stadig mer aktuelle. Derfor har NSM valgt skytjenester og tjenesteutsetting som tema for årets rapport. I tillegg vil rapporten omtale digitale hendelser som treffer norske virksomheter og hvilke metoder trusselaktørene benytter for å kompromittere systemer og nettverk. Observasjoner og funn fra NCSC fremkommer i teksten som «NCSCs» egne, ellers er vurderinger og standpunkter gjennom rapporten gjort av NSM som helhet.