Helhetlig digitalt risikobilde er en årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer. Begrepet helhetlig betyr at rapporten handler om problemstillinger knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet. Tema for årets rapport er muligheter og utfordringer som kommer med skytjenester og tjenesteutsetting. I tillegg omtales hvilke typer digitale hendelser som rammer norske virksomheter og metodene som benyttes mot oss. Rapporten gir også en status over nasjonale tiltak innen digital sikkerhet og retning for det videre sikkerhetsarbeidet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for forebyggende sikkerhet. Direktoratet er det nasjonale fagmiljøet for digital sikkerhet og varslings- og koordineringsinstans for alvorlige digitale angrep og sikkerhetshendelser.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av NSM og samtidig et partnerskap mellom NSM og ulike offentlige og private virksomheter. Senteret skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot digitale angrep. NCSC har et spesielt fokus på rådgiving og krav innen forebyggende tiltak, tekniske sikkerhetsløsninger og yter bistand til hendelseshåndtering når uhellet er ute.