NSM har over tid løftet problemstillinger ved bruk av skytjenester lokalisert i utlandet, spesielt for bruk av samfunnskritiske tjenester og funksjoner.[1] En økende nasjonal avhengighet til utenlandske skytjenesteleverandører skaper bekymring. Bruk av skytjenester bør, for noen virksomheter, vurderes opp mot nasjonal kontroll og krisespennet (fred, krise og krig). Vurderingene bør se om det er behov for at skytjenester leveres fra datasenter i Norge.

Datasentre er produksjonsfabrikkene for de digitale tjenestene, altså der tjenestene prosesseres og lagres. Dette gjelder både for private og offentlige virksomheter. I dagens digitaliserte samfunn er virksomheter helt avhengige av datasentre. Dette inkluderer prosessering og lagring i skytjenester, sosiale medier, mobile nettverk og alle varianter av IKT- og OT-systemer. Flertallet av app-ene på våre mobiltelefoner må ha tjenester levert fra datasenter for å fungere.

Hensikten med rapporten er å øke forståelsen for, og gi noen anbefalinger til, datasentre sin viktige og sentrale rolle og funksjon i vår nasjonale digitale infrastruktur. I forståelsen inngår ikke bare hvilke muligheter datasentrene gir oss, men også hvilke trusler og sårbarheter de eksponeres for og hva det kan medføre for samfunnet. I verste fall kan disse truslene føre til stabilitets- og tilgjengelighetsutfordringer til viktige systemer og tjenester, som igjen påvirker samfunnets evne til å levere kritiske funksjoner.

Nasjonale datasentre er viktige faktorer innen energibruk, næringspolitikk og 5G. Dette kommer blant annet til uttrykk i stortingsmelding Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur. Viktigheten av å ha datasenter med digitale tjenester levert fra Norge understrekes også i den nasjonale strategien om datasenter Norske datasenter - berekraftige, digitale kraftsenter (2021).

[1] Se kap 3 i Helhetlig digitalt risikobilde 2020, NSM.