Situasjonsbildet i det digitale rom var ved inngangen til 2020 preget av hendelser mot norske virksomheter som spente bredt både i omfang og alvorlighetsgrad. Dette er i samsvar med bildet erfart de siste årene. Da COVID-19 inntraff i Norge viste det at ekstraordinære situasjoner og kriser også påvirker det digitale domenet. COVID-19-situasjonen har utfordret oss på mange måter – hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi jobber. Den har tvunget frem og akselerert bruk av nye og digitale løsninger for hele samfunnet. Pandemien har også medført flere digitale sårbarhetsflater og risikoområder. Hva betyr helhetlig digital sikring i en slik kontekst?