Digitalisering legger til rette for verdiskapning og er et gode for samfunnet. Fordi systemene integreres med hverandre, kan imidlertid en hendelse som oppstår i ett system forplante seg på tvers av systemer og samfunnssektorer og slik utløse en uforutsett og negativ dominoeffekt.

Digitale verdikjeder etableres primært ut fra hva som er kostnadseffektivt for virksomhetene, og hvor det finnes markedsmuligheter. Verdikjeder vil i de fleste tilfeller strekke seg utover landets grenser. Utviklingen i digitale tjenestetilbud skjer raskt, noe som gjør verdikjedene svært dynamiske.

Kompleksiteten gjør det utfordrende å få oversikt over de totale sårbarhetene. Virksomhetene vil arve sårbarhetene til virksomheter som ligger tidligere i verdikjeden. En trusselaktør kan derfor utnytte virksomheter og produkter ett sted i verdikjeden for å få tilgang til informasjon og funksjonalitet andre steder i verdikjeden. Samfunnsviktige funksjoner kan bli rammet ved at sårbarheter utenfor nasjonal kontroll blir utnyttet.

Ved bruk av tjenester i utlandet eller lagring av informasjon i andre land vil det være avgjørende at vi kan ha tillit til at dataene beskyttes, at det er stabile og trygge forhold i landet data lagres i så vel som i transittland, og at forbindelsene er oppe slik at tjenester og data er tilgjengelig når vi trenger dem. I tilfelle krise og krig må vi forvente at dette kan falle bort.

Alle virksomheter som skal ta beslutninger om eventuell tjenesteutsetting eller bruk av skytjenester må gjennomføre risikovurderinger. Risikovurderingene må ta hensyn til risiko og sårbarheter knyttet til verdikjeder virksomheten er en del av.