Året 2020 vil preges av covid-19- pandemien. Norge står sammen med resten av verden i en uoversiktlig og vanskelig situasjon. På alle områder må behovet for å opprettholde samfunnsfunksjoner veies opp mot risikoen knyttet til økt smittespredning. Helsevesenets kapasitet til å behandle smittede med alvorlige symptomer må ikke overskrides. Her har vi alle et viktig ansvar. Situasjonen gjør oss sårbare, og vi må ta høyde for at trusselaktører ser sitt snitt til å utnytte seg av den økte sårbarheten som oppstår. 

Situasjonen gjør oss sårbare, og vi må ta høyde for at trusselaktører ser sitt snitt til å utnytte seg av den økte sårbarheten som oppstår.

Direktør Kjetil Nilsen

Norge har gjennom mange år tronet på toppen av FNs levekårsindeks, som rangerer land basert på forventet levealder, levestandard, utdanning og kunnskapsnivå i befolkningen. Vi forvalter verdier som er attraktive for andre stater og aktører, i form av blant annet viktige og verdifulle naturressurser, teknologiutvikling og vår geografiske beliggenhet, som er av stor strategisk betydning for mange andre land.

Stadig flere av våre verdier digitaliseres. Innen de fleste samfunnssektorer er funksjoner og tjenester del av digitale verdikjeder, og avhengighetene på tvers er store og mange. En stor del av trusselaktiviteten mot Norge skjer i det digitale rom. Hos oss i NSM er håndtering av cyberhendelser mot norske virksomheter en stor del av hverdagen. For å styrke dette arbeidet ble Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) åpnet i november 2019. Senteret er en del av NSM.

Samtidig er det viktig å huske at nasjonal sikkerhet ikke bare bygges i det digitale rom.

Samtidig er det viktig å huske at nasjonal sikkerhet ikke bare bygges i det digitale rom. Fremmede stater forsøker å påvirke norske beslutninger. Etterretningstjenester søker innpass i miljøer som driver med forskning og teknologiutvikling, og kartlegger installasjoner og infrastruktur. Vi står overfor profesjonelle aktører med et stort arsenal av metoder. Fysiske innbrudd, oppkjøp og investeringer og forsøk på å rekruttere nordmenn for å få tilgang til sensitiv informasjon og bedriftshemmeligheter er bare noen.

En av NSMs hovedoppgaver er å se til at våre viktigste virksomheter og samfunnsfunksjoner er trygt ivaretatt. Vi tester og kartlegger sikkerheten i norske virksomheter, og gjennom ulike rapporter, råd og veiledere deler vi våre funn og anbefaler tiltak som vil heve nasjonal sikkerhet.

I årets rapport vil jeg fremheve tre risikofaktorer for nasjonal sikkerhet:  

  1. Samfunnets økende avhengighet av elektronisk kommunikasjon og satellittbaserte tjenester og den fundamentale avhengigheten av kraft.
  2. Økende avhengighet av digitale infrastrukturer og verdikjeder som strekker seg utover våre grenser.
  3. Sammensatt virkemiddelbruk i form av blant annet strategiske oppkjøp, investeringer og påvirkning.

Det er bra å se hvordan befolkningen, virksomhetene og myndighetene står sammen når krisehåndteringen nå settes på prøve. Med en slik nasjonal dugnadsånd er jeg trygg på at vi skal klare å dra lasset sammen fremover – også for å opprettholde nasjonal sikkerhet.

Direktør Kjetil Nilsen

Direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen