Tilsiktet jamming og andre former for forstyrrelse av satellittsignaler benyttes aktivt for militære formål. Forstyrrelser av satellittbaserte navigasjonssystemer som GPS har ved flere anledninger påvirket signaler i norsk luftrom. Russisk øvingsaktivitet i grenseområdene mot Øst-Finnmark har flere ganger skapt problemer for sivil lufttrafikk. Slike forstyrrelser og utfall kan få alvorlige konsekvenser for militær og sivil luftog sjøtrafikk, i tillegg til viktige nød- og beredskapsfunksjoner.

Hovedtypene forstyrrelser av satellittsignaler er jamming og narring (spoofing). Jamming betyr å sende støysignaler i det aktuelle frekvensområdet for å forstyrre mottaket av signaler, mens spoofing går ut på å sende falske signaler som manipulerer tidsinformasjon og posisjon.

Hensikten med jammingen kan være å demonstrere makt eller sette kapasiteter ut av funksjon. Forstyrrelse av satellittsignaler vil få konsekvenser for både sivile og militære kapabiliteter. I 2019 har det vært flere hendelser der sivil luftfart har vært rammet av støysignaler. Bortfall av sivile og militære satellittbaserte tjenester må påregnes, både som følge av tilsiktede og utilsiktede hendelser og naturfenomen.

Samfunnets avhengighet av PNT og trusselsituasjonen gjør det viktig å sikre infrastruktur for PNT-tjenester mot forstyrrelser, fysiske anslag og nettverksoperasjoner. Slike hendelser kan ha konsekvenser for samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet. Satellittbaserte tjenester preges av et betydelig offentligprivat samarbeid, og dette samarbeidet er sentralt også i et sikkerhetsperspektiv.

Forstyrrelser eller bortfall av PNTtjenester utgjør en stor risiko. Alle brukere av satellittbaserte tjenester bør vurdere behovet for reserveløsninger, inkludert rutiner og alternative prosedyrer. Dette vil særlig gjelde for samfunnsfunksjoner som er avhengige av presis navigasjon og posisjonering. Både virksomheter og myndigheter må vurdere mulige løsninger. Sektormyndigheter og deres overordnede departementer har et særlig ansvar.