Vi lever i et åpent, velfungerende og moderne demokrati. Nordmenn har høy tillit til myndighetene og offentlige institusjoner og forventer at offentlige tjenester og viktige samfunnsfunksjoner fungerer til enhver tid. Landet forvalter store og verdifulle naturressurser, norsk forskning og teknologi er langt fremme på flere områder, og vi har en geografisk posisjon som er av stor strategisk betydning for mange land.

For mange er landets suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform verdier vi i dag tar for gitt. Sikkerhetsloven skal hegne om disse og andre nasjonale sikkerhetsinteresser, samt våre grunnleggende nasjonale funksjoner. Det disse verdiene hviler på, er norske offentlige og private virksomheter som forvalter viktig informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur. Dette omtaler vi som skjermingsverdige verdier.

Departementene gjennomgår i disse dager hvilke samfunnsverdier som må beskyttes. De identifiserer grunnleggende nasjonale funksjoner og virksomheter som understøtter disse funksjonene. Dette er vår nasjonale verdivurdering og utgangspunktet for sikkerhetstiltak på nasjonalt og strategisk nivå. Sikkerhetsloven er vårt viktigste verktøy for å sikre nasjonale verdier. Gjennom denne loven kan viktige tiltak iverksettes for å sikre verdiene som samfunnet er avhengig av. Alle virksomheter underlagt sikkerhetsloven skal kartlegge sine verdier slik at de kan sikres forsvarlig. Øvrige virksomheter anbefales også å gjøre dette.