Norge er en del av en åpen, global økonomi og er avhengig av utenlandske investeringer og kompetanse. En nylig NUPI-undersøkelse viser at Norge og de andre nordiske landene er generelt positivt innstilt til utenlandske investeringer. Det er en klart positiv holdning til utenlandske investeringer fra EU-land. Samtidig er det utbredt skepsis til investeringer fra Russland og Kina. Dette gjelder særlig investeringer i sektorer som forvalter naturressurser, teknologi og infrastruktur.

Strategiske investeringer og oppkjøp brukes som metode for blant annet å skaffe innpass i prosesser og beslutninger og tilgang til sensitiv informasjon, teknologi og kompetanse.25 26 27 Det kan for eksempel dreie seg om oppkjøp av eller investeringer i virksomheter som utvikler teknologi eller forvalter naturressurser eller kjøp av eiendom.

Dette kan være en gunstig måte å drive innhenting på eller å oppnå påvirkningsmuligheter. Det kan gi legitim tilgang til informasjon og teknologi som kan benyttes for illegitime formål. Slike oppkjøp kan også bidra til å posisjonere egne selskaper i et strategisk viktig marked. Denne typen aktivitet kan skje gjennom stråselskaper og komplekse selskapsstrukturer og kan dermed være vanskelig å avdekke. Det kan være vanskelig å skille strategiske oppkjøp med illegitime hensikter fra ordinær porteføljeforvaltning foretatt ut fra rene kommersielle hensyn.

For virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven, kan slike utfordringer håndteres gjennom bestemmelsene om eierskapskontroll. Bestemmelsene gir regjeringen mulighet til å stanse eller sette vilkår for erverv av virksomheter som er underlagt loven, dersom ervervet «kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet». 

Strategiske investeringer og oppkjøp vil imidlertid kunne representere en betydelig nasjonal risiko selv om investeringene som gjøres og virksomhetene som kjøpes opp, ikke er omfattet av sikkerhetsloven. Regjeringen har også mulighet til å stanse slik aktivitet i henhold til § 2-5 i sikkerhetsloven.29 I slike tilfeller vil det imidlertid være utfordrende for myndighetene å holde oversikt og oppdage aktiviteten i tide. Ved mistanke om at utenlandske aktører forsøker å kjøpe opp eller investere i norske virksomheter eller eiendom med hensikt om å gjennomføre sikkerhetstruende virksomhet, skal det varsles til NSM.