§ 17 Vurderingsgrunnlaget for adgangsklarering

En avgjørelse om adgangsklarering skal minst bygge på forholdene i sikkerhetsloven § 8-4 fjerde ledd bokstav a, b, d, l og m. I vurderingen av forhold angitt i bokstav a skal det særlig legges vekt på opplysninger om ikke-statlig terror, attentat eller annen alvorlig kriminalitet.

 

En avgjørelse om utvidet adgangsklarering skal minst bygge på forholdene i sikkerhetsloven § 8-4 fjerde ledd bokstav a, b, d, l, m, k og n. I vurderingen av forhold angitt i bokstav a skal det særlig legges vekt på opplysninger om statlig sabotasje, attentat eller liknende.

En avgjørelse om adgangsklarering skal baseres på en konkret og individuell helhetsvurdering.

NSM bemerker at det med «skal minst bygge på» menes at klareringsmyndigheten også kan vurdere andre forhold som er relevante etter SL § 8-4 fjerde ledd dersom klareringsmyndigheten blir kjent med slike forhold i klareringsprosessen. Slike forhold kan inngå i helhetsvurderingen dersom de er relevante for vurderingen av om personen er sikkerhetsmessig skikket for adgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.