§ 23 Melding om klareringsavgjørelse

Klareringsmyndigheten skal gi melding om klareringsavgjørelser til autorisasjonsansvarlig og til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Karantenetid etter § 22 eller vilkår etter sikkerhetsloven § 8-6 skal fremgå av meldingen.

 

Meldingen til autorisasjonsansvarlig om helt eller delvis avslag på klareringer, skal gis individuelt.

 

I melding om helt eller delvis avslag til den som har vært vurdert klarert, skal opplysninger fra Politiets sikkerhetstjeneste eller politiets etterretnings- og arbeidsregistre ikke inngå uten tillatelse fra den som har gitt opplysningene. Utleveringen av opplysningene eller bruk på annen måte kan heller ikke stride mot avtale etter § 12.

Dersom det er andre enn autorisasjonsansvarlig som har bedt om klarering etter KF § 3, legger NSM til grunn at melding om klareringsavgjørelse sendes både til autorisasjonsansvarlig og den virksomheten som har sendt forespørsel om klarering. Ved helt eller delvis negativ avgjørelse om klarering i disse tilfellene, skal den som har sendt forespørsel om klarering kun underrettes om selve avgjørelsen og ikke årsaken til avgjørelsen. Med helt eller delvis avslag på klarering menes avslutning uten realitetsbehandling, ingen klarering, lavere nivå enn forespurt, vilkår, nedsettelse og suspensjon. Tilsvarende gjelder tilfeller der klareringsmyndigheten gir opplysninger til autorisasjonsansvarlig som er nødvendig for sikkerhetsmessig oppfølging av personen i samsvar med SL § 8-5 tiende ledd. Dersom andre enn autorisasjonsansvarlig har bedt om klarering bør også disse underrettes om at avgjørelse er fattet.

Registrering i saksbehandlersystemet anses som melding til NSM om klareringsavgjørelse.

Der det er utstedt et klareringsbevis bør ikke dette leveres ut til den klarerte selv. Ved behov for bekreftelse på klarering ved reise eller møter bør eget skjema fastsatt av NSM benyttes. NSM viser for øvrig til VF § 73.