§ 4 Kontroll og avvisning av forespørsel om personkontroll

Før klareringsmyndigheten kan be Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å gjennomføre en personkontroll, skal den kontrollere at forespørselen om klarering er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 75. Klareringsmyndigheten skal avvise forespørselen dersom den ikke er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert.

Etter SL § 8-5 annet ledd er det en forutsetning for å iverksette personkontroll at personen har samtykket.

NSM legger til grunn at hensikten med begrunnelsen og dokumentasjonen er at klareringsmyndigheten enkelt skal kunne ta stilling til om det foreligger hjemmel til å iverksette personkontroll etter SL §§ 8-1 til 8-3. Det er derfor viktig at behovet for klarering er tilstrekkelig vurdert og tydelig beskrevet. Når det gjelder hvordan kravet om begrunnelse og dokumentasjon skal forstås, vises det til veiledningsteksten til VF § 75.