§ 29 Utlevering av opplysninger om klarering og fra personkontroll til andre staters myndigheter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan informere et annet lands myndigheter eller en internasjonal organisasjon om at en person har klarering, og for hvilken sikkerhetsgrad klareringen gjelder. Bare dersom det er av sikkerhetsmessig betydning for det landet eller den organisasjonen som etterspør informasjonen, og Norge har et sikkerhetsmessig samarbeid med staten eller organisasjonen, kan det gis opplysninger om vilkår i en klarering og om avslag, tilbakekall, nedsettelse eller suspensjon av en klarering.

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan utlevere opplysninger fra registre angitt i § 8 om norske statsborgere, og om personer som har eller har hatt opphold i Norge, til et annet lands myndighet som Norge har et sikkerhetssamarbeid med, til bruk i deres personkontroller.

Første ledd første setning gir NSM hjemmel for utlevering av opplysninger om en gitt klarering og klareringsgrad til fremmede stater eller internasjonale organisasjoner uten at det kreves at Norge har et sikkerhetsmessig samarbeid med landet. NSM legger imidlertid til grunn at slike opplysninger normalt kun gis i de tilfeller det faktisk foreligger et sikkerhetsmessig samarbeid med staten eller organisasjonen.

NSM legger til grunn at personen skal ha samtykket til personkontroll i samsvar med SL § 8-5 andre ledd, og i tillegg skal ha gitt særskilt samtykke til at opplysningene utleveres til den aktuelle statens myndigheter.