§ 60 Behovet for bruk av adgangsklarering

En søknad om adgangsklarering etter sikkerhetsloven § 8-3 må redegjøre for hvorfor virksomheten finner at andre sikkerhetstiltak ikke er egnet eller tilstrekkelige for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. En adgangsklarering vil være gyldig for alle type objekter eller infrastruktur med krav om samme type adgangsklarering.

Virksomhetens søknad om å få benytte adgangsklarering eller utvidet adgangsklarering som et sikkerhetstiltak skal sendes det aktuelle sektordepartement eller NSM, i samsvar med SL § 8-3 første ledd. NSM legger til grunn at en søknad om adgangsklarering som et minimum bør baseres på virksomhetens skadevurdering og vurdering av risiko. Søknaden skal inneholde en redegjørelse som beskriver hvorfor risikoen ikke kan reduseres tilstrekkelig gjennom andre sikkerhetstiltak. Det bør fremkomme hvilke andre sikkerhetstiltak som er vurdert, og hvorfor disse ikke er egnede eller tilstrekkelige som alternativ til innføring av adgangsklarering. I veiledningen til SL § 8-3, har NSM gitt eksempler på andre sikkerhetstiltak som bør vurderes før en virksomhet søker om å få benytte adgangsklarering.

Bestemmelsen om adgangsklarering i SL § 8-3 regulerer selvstendige rettssubjekters rett til å klage på avgjørelse om krav til adgangsklarering.