§ 42 Utpeking av domstoler for enkeltstående rettergangsskritt i straffesaker

 

Enkeltstående rettergangsskritt i straffesaker hvor det kan bli gitt sikkerhetsgradert informasjon, skal bare foretas ved domstoler som høyesterettsjustitiarius utpeker. Før justitiarius fatter sin avgjørelse, skal uttalelse innhentes fra riksadvokaten.