§ 27 Unntak fra krav om klarering

Når det er særlig behov for det, kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjøre unntak fra kravet om klarering etter sikkerhetsloven § 8-1 andre ledd. Et departement som har fattet vedtak om krav til adgangsklarering etter sikkerhetsloven § 8-3, kan på tilsvarende grunnlag og vilkår gjøre unntak fra eget vedtak.

 

I vurderingen av om det foreligger et særlig behov skal det legges vekt på om behovet for tilgang er større enn den risiko som manglende klarering vil innebære for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Til bestemmelsens første ledd, vil NSM bemerke at det i særskilte tilfeller vil kunne oppstå behov for å gi norsk sikkerhetsgradert informasjon eller tilgang til skjermingsverdige objekter eller infrastruktur til personer som ikke vil kunne få klarering gjennom den ordinære klareringsprosessen. Dette vil eksempelvis kunne være tilfelle for personer som kommer fra et land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med og det ikke foreligger tilstrekkelig tilknytning til Norge, men der funksjonaliteten til et sikkerhetsgradert informasjonssystem eller skjermingsverdig infrastruktur eller objekt, er helt avhengig av den aktuelle kompetansen, og det vil være uforholdsmessig byrdefullt å få kompetanse fra et land vi har sikkerhetssamarbeid med.

NSM bemerker til andre ledd at risikoen ved å gi tilgang blant annet kan variere ut i fra etterretningsaktivitet fra det aktuelle landet, det sikkerhetspolitiske samarbeidet med staten og hva personellet gis tilgang til.

NSM vil presisere at dette er en unntaksbestemmelse og andre virkemidler må vurderes først. Dersom klareringsbehovet oppstår som følge av en sikkerhetsgradert anskaffelse eller et særskilt sikkerhetssamarbeid med annen stat, vil spørsmålet om sikkerhetsklarering reguleres innenfor regelverket knyttet til dette.

Den eksisterende fleksibiliteten som ligger i gjeldende lovverk tilsier at spørsmålet om unntak fra kravet om klarering først blir aktuelt etter at personen det gjelder har vært forsøkt klarert. NSM viser i denne sammenheng til veiledningen til SL § 8-7. NSM legger til grunn at en virksomhet som finner det nødvendig å søke om unntak etter denne bestemmelsen skal fremsende søknad om dette til det respektive sektordepartement. I de tilfeller det er NSM som skal avgjøre saken, forutsetter NSM at departementet bekrefter at behovet for tilgang er større enn den risiko som tilgang uten klarering vil innebære for nasjonale sikkerhetsinteresser, jf. bestemmelsens andre ledd.

NSM legger til grunn at det aktuelle departementet eller NSM kan be virksomheten om ytterligere opplysninger knyttet til behovet dersom dette er nødvendig.