§ 1 Klareringsmyndighet

Forsvaret klarerer nødvendige personer i forsvarssektoren. Sivil klareringsmyndighet klarerer nødvendige personer i sivil sektor. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Statsministerens kontor klarerer personer i eller tilknyttet egen virksomhet.

 

Klareringsmyndighetene kan avtale hvem av dem som skal være klareringsmyndighet i enkeltsaker og for grupper av personer.

 

Er det tvil om hvem som er rett klareringsmyndighet, fastsetter Nasjonal sikkerhetsmyndighet hvilken klareringsmyndighet som skal behandle saken.

 

De som utøver klareringsmyndighet, skal ha klarering for det høyeste klareringsnivået vedkommende kan klarere for.

Ovennevnte bestemmelse er en presisering av sikkerhetsloven § 8-16.

Kapittel 5, jf. § 41 første ledd i klareringsforskriften, gir bestemmelser om hvem som er klareringsmyndighet for domstolene.