§ 8-11 Varslingsplikt om forhold som kan påvirke sikkerhetsmessig skikkethet

En klarert og autorisert person skal umiddelbart varsle den autorisasjonsansvarlige om forhold som kan være av betydning for om personen er sikkerhetsmessig skikket.

Varslingsplikten omfatter alle forhold som kan være av betydning for om personen er sikkerhetsmessig skikket. I praksis vil dette si forhold som nevnt i sikkerhetsloven § 8-4 fjerde ledd bokstav a) til o), opplysninger som etterspørres i personopplysningsblanketten i samsvar med KF § 6, jf. § 7, samt opplysninger om forhold som på en negativ måte kan påvirke personens evne til å følge opp eventuelle vilkår for klareringen. NSM bemerker at også nytt ekte-, partner- eller samboerskap inngår som en del av personens varslingsplikt.

NSM legger til grunn at varslingsplikten også gjelder for personer som er autorisert for BEGRENSET og/eller NATO RESTRICTED. Dersom vedkommende er klarert, men ikke autorisert, må vedkommende melde fra om nye forhold ved en eventuell ny autorisasjon.