§ 15 Når et departement kan fatte vedtak om adgangsklarering og utvidet adgangsklarering

Hvert departement kan innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om krav til adgangsklarering der et objekt eller en infrastruktur kan være et mål for ikke-statlig terror, attentat eller annen alvorlig kriminalitet. Kan objektet eller infrastrukturen være mål for statlig sabotasje eller andre tilsiktede anslag fra en annen stat, kan departementet fatte vedtak om krav til utvidet adgangsklarering.

 

Departementenes vedtak skal sendes Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

NSM bemerker at sikkerhetsmyndigheten etter SL § 8-3 første ledd kan fatte vedtak om adgangsklarering overfor virksomheter som ikke er omfattet av noe departements ansvarsområde. NSM viser samtidig til SL § 8-3 i sin helhet, og til veiledning til denne bestemmelsen.

Det avgjørende for hvilken type adgangsklarering som bør innføres er hvilken trussel objektet eller infrastruktur er mål for, og ikke objektet eller infrastrukturens klassifiseringsgrad.