§ 2 Definisjoner

I forskriften menes med

a) nærstående: personer som er i nær familie eller som har annen nær tilknytning som kan ha betydning for om en person er sikkerhetsmessig skikket

b) nær familie: 1. ektefelle, partner eller samboer 2. barn, stebarn, adoptivbarn og fosterbarn 3. foreldre, steforeldre, adoptivforeldre, fosterforeldre 4. søsken, halvsøsken, stesøsken, adoptivsøsken og fostersøsken

c) samboere: personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold

d) annen nær tilknytning: tett personlig forhold, regelmessig privat omgang eller annen tilknytning av lignende karakter som personer i nær familie eller samboere

e) personkontrollopplysninger: Personopplysninger innhentet i forbindelse med personkontroll etter sikkerhetsloven § 8-5.

Klareringsforskriften § 2 bokstav a, definerer nærstående med samme ordlyd som i sikkerhetsloven § 1-5 nr. 5. Begrepene «nær familie» og «annen nær tilknytning» blir tillagt nærmere innhold i bokstav b, c og d.

Når det gjelder «nær familie» er dette tydelig avgrenset og definert i bokstav b. Dette må forstås som en uttømmende liste.

Innholdet i samboerbegrepet er nærmere definert i bokstav c. NSM mener at det med begrepet «ekteskapslignende forhold» menes to personer som har valgt å bo sammen og som har en form for følelsesmessig forhold. Det vil som regel være en viss grad av felles økonomi, men NSM mener at dette ikke er avgjørende for om forholdet kan karakteriseres som et samboerskap.

Med «annen nær tilknytning» menes de personer som faller utenfor definisjonen av nær familie, men som likevel står i et tilknytningsforhold til hovedpersonen, som kan ha betydning for om hovedpersonen er sikkerhetsmessig skikket. Bestemmelsen deles i tre alternative vilkår hvor det første er at det foreligger et tett personlig forhold, det andre er at det foreligger regelmessig privat omgang og det tredje omfatter annen tilknytning av lignende karakter som personer i nær familie eller samboere. Hva som anses som regelmessig er opp til klareringsmyndigheten å vurdere i det konkrete tilfelle. NSM mener at eksempler på hva som er av lignende karakter i tredje alternativ kan være følelsesmessige forhold, lojalitetsbånd, pliktfølelse eller sterke felles interesser.

Selv om en person faller innunder definisjonen av «annen nær tilknytning» er ikke dette tilstrekkelig til at personen automatisk blir en del av personkontrollen. I tillegg må vilkåret i KF § 5 annet ledd om at det må være rimelig grunn til å tro at vedkommende kan påvirke hovedpersonens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, også være oppfylt, se veiledning til KF § 5.