§ 8-12 Utlevering av informasjon til Politiets sikkerhetstjeneste

I klareringssaker hvor personer har tilknytning til andre stater, skal sikkerhetsmyndigheten på anmodning fra Politiets sikkerhetstjeneste gi informasjon om personers klareringsstatus, tilknytning til andre stater, tjenestested eller hvilken virksomhet som har anmodet om klarering.

 

Utlevering av informasjon etter første ledd kan bare skje når Politiets sikkerhetstjeneste anfører at dette er nødvendig for å ivareta tjenestens oppgaver etter politiloven § 17 b og § 17 c nr. 1.

 

Kongen kan gi forskrift om utlevering av informasjon i klareringssaker til Politiets sikkerhetstjeneste.

NSM legger til grunn at det med klareringsstatus menes hvilket nivå de aktuelle personene er klarert for, klareringens gyldighetstid og eventuelle vilkår. Det fremgår av lovens forarbeider at begrepet tilknytning til andre stater skal forstås vidt. Dette innebærer at ulike typer tilknytninger vil kunne være av relevans. Dette kan for eksempel være statsborgerskap, familiær-, eller økonomisk tilknytning en person har til en fremmed stat. NSM understreker imidlertid at ikke enhver tilknytning til en annen stat vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet. Det avgjørende vil være om tilknytningen til fremmed stat er av en slik art at det kan medføre et effektivt pressmiddel overfor personen, eller på annen måte ha betydning for personens lojalitet til Norge. Med tjenestested menes den konkrete virksomhet vedkommende arbeider i, og den stillingen vedkommende person innehar i virksomheten. NSM legger til grunn at dette også omfatter informasjon om personens autorisasjonsstatus.

Begrunnelsen for hvorfor utlevering anses nødvendig i en konkret sak vil i mange tilfeller være av en slik karakter at begrunnelsen ikke kan deles, eller ønskes delt. Dette innebærer at sikkerhetsmyndigheten kan legge til grunn at lovens vilkår er oppfylt dersom PST ber om utlevering av informasjon. Både begrunnelse og informasjonsutveksling vil imidlertid kunne kontrolleres av EOSutvalget.

KF § 12 gir nærmere regler om at Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal inngå avtale om utlevering og bruk av opplysninger etter denne bestemmelsen.