§ 11 Behandlingsansvarliges plikter ved utlevering av opplysninger

Behandlingsansvarlig skal utlevere opplysninger til personkontroller uten ugrunnet opphold. Nasjonal sikkerhetsmyndighet avtaler med hver behandlingsansvarlig hvordan opplysningene skal utleveres.

 

Dersom opplysningenes kvalitet er usikker, skal den behandlingsansvarlige opplyse Nasjonal sikkerhetsmyndighet om det før opplysningene utleveres.

NSM viser til SL § 8-5 niende ledd hvor det fremgår at behandlingsansvarlig for relevante registre skal legge til rette for digitalisert overføring av registeropplysninger.

NSM vil i avtale med behandlingsansvarlig regulere hvordan behandlingsansvarlig skal ivareta opplysningsplikten etter siste ledd.