§ 10 Innhenting av personkontrollopplysninger fra andre stater

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan innhente fra andre staters myndigheter tilsvarende opplysninger som fastsatt i 8 og 9 for de respektive klareringene. En forespørsel om opplysninger til en personkontroll skal bare inneholde personens navn, fødselsdato, adresse i den aktuelle staten eller andre faktiske opplysninger som er nødvendige for å identifisere personen.

Ved innhenting av personkontrollopplysninger fra andre stater, vil det i noen tilfeller kreves særskilt samtykke fra den personen som skal undersøkes. Dette betyr at det i noen tilfeller også må innhentes samtykke fra nærstående.