§ 14 Personer med tjeneste i utlandet for den norske stat og deres nærstående

Kan ikke kravet i § 13 første til tredje ledd om opplysninger om den som skal klareres eller dennes nærstående oppfylles som følge av tjeneste i utlandet for den norske stat, kan manglende opplysninger ikke alene begrunne at en klarering nektes

NSM legger til grunn at bakgrunnen for vedkommendes opphold i utlandet er tjeneste for den norske stat, og at eksempelvis lokalt ansatte ikke omfattes av bestemmelsen. NSM legger videre til grunn at det med «dennes nærstående» omfatter både nærstående som har fulgt hovedpersonen fra Norge til utlandet, og nærstående som hovedpersonen har truffet under opphold i utlandet som følge av tjeneste for den norske stat.

NSM legger videre til grunn at bestemmelsen skal praktiseres slik at klareringsmyndighetene først skal søke saken opplyst i samsvar med KF § 13, og at bestemmelsen først får sin betydning dersom det ikke er mulig å etablere tilstrekkelige personkontrollopplysninger til at klareringen kan vurderes etter KF § 13 første og andre ledd, jf. SL § 8-4.

NSM viser til bestemmelsens ordlyd om at «manglende opplysninger ikke alene kan begrunne at en klarering nektes». NSM legger til grunn at bestemmelsen kun gjelder manglende personhistorikk, og at spørsmålet om klarering for øvrig må avgjøres etter bestemmelsene i SL § 8-4 og eventuelt SL § 8-7.